0934.87.39.87

Search
Monday 18 December 2017
  • :
  • :

TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM 2017

Nghiệm thu hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thiết bị điện:

Lấy bản vẽ Shop tủ 620 bỏ vào đây

TCVN 4252: 2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công.

TCVN 4055: 2012 Tổ chức thi công

TCVN 9207: 2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9206: 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5639: 1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 3624:1981 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
TCVN 2546:1978 Bảng điện chiếu sáng dùng cho nhà ở. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7997:2009 Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt

TCVN 7447-5-54: 2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện- Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ

TCVN 7447-5-53: 2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển

TCVN 7447-7-710: 2006 (IEC 60364-7-710:2002) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 7 – 710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Khu vực y tế

TCVN 3153:1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – các khái niệm cơ bản – thuật ngữ và định nghĩa

Thông tư số22/2010/TT-BXD , Thông tư của Bộ XD Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *