0934.87.39.87

Search
Monday 18 December 2017
  • :
  • :

Tướng do tâm sinh

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về những câu câu chuyện “tướng do tâm sinh”, về “Suy nghỉ tích cực” là suy nghỉ như thế nào? về những tư tưởng của con người để chúng ta có thể loại bỏ đi những suy nghỉ xấu “coi thường người khác, oán trách, coi người khác thật xấu xa hay khó chịu vì người khác. Bỏ đi cái tâm bất bình của con người.

Thành ngữ “Tướng do tâm sinh” có nội hàm của văn hóa nửa – Thần (thần truyền). Chữ “tướng” là để chỉ sự biểu hiện của sự vật, là cái hình tượng xuất hiện bề mặt mà người ta nhìn thấy . Hết thảy đều do “nhân tâm” khác nhau mà thành ra các trạng thái biểu hiện khác nhau.

Các bạn có thể tham khảo thêm tại: http://www.dinhluc.net/suc-manh-cua-thien-niem/

Chữ “tướng” ở đây thông thường là nói về diện tướng, cũng là tướng mạo của cá nhân ấy. Tướng do tâm sinh do vậy mà được hiểu là người ta có “tâm cảnh”, tâm tính như thế nào thì cái tướng mạo là thế ấy. Nhấn mạnh rằng cái “tâm” quyết định cái “tướng” của con người. Rằng biến hóa của diện tướng cũng là biến hóa của tâm ra bên ngoài.

Có thể nhìn nhận quan hệ giữa tướngtâm như thế này: Tướng mà bề mặt là biểu hiện bên ngoài; tâm là bên trong là hoạt động bên trong; tướng là hư cấu bất thực, ở trạng  thái bị động, là phản ánh ra bên ngoài của tâm; tâm thế nào thì tướng thế ấy ; tướng là tùy theo tâm biến hóa mà biến hóa theo, cũng gọi là “cảnh tùy tâm chuyển” , “tướng tùy tâm thiên” (cảnh thay đổi theo tâm, tướng thiên di theo tâm). Cũng có thể coi “tâm” là nhân của “tướng”, “tướng” là quả của “tấm” (theo quan hệ nhân – quả)

Nếu bản thân một cá nhân không làm chủ tể nổi tâm của chính mình, thì bị sẽ bị động theo ảnh hưởng và lôi kéo của hoàn cảnh bên ngoài, chính đã là “tâm tuỳ cảnh thiên” (tâm chạy theo cảnh) rồi. Nếu có thể làm được bất động tâm, thế thì, chính là đã chế ước được ngoại cảnh không cho phát sinh biến hoá; cho nên, Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng: “Thế gian vạn vật giai thị hoá tướng, tâm bất động, vạn vật giai bất động, tâm bất động, vạn vật giai bất biến” (Vạn vật thế gian đều cái tướng được biến hoá ra, tâm bất động, vạn vật sẽ đều bất đông, tâm bất động, vạn vật sẽ đều bất biến).

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *